RNDP ရဲ႕ အစၥလာမ္ဘာသာကို ေစာ္ကားမႈ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ သတိေပးတာနဲ႔ လံုေလာက္ျပီလား

ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ၊ ၂၀၁၂
M-Media
အမ္တီ

ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ကို ကိစၥရပ္ (၃) ခု ႏွင့္ပတ္ သက္ျပီး ေနျပည္ေတာ္ မွာ ေခၚယူ သတိေပးခဲ့တယ္။ ကိစၥရပ္ (၃) ခုတြင္ RNDP ပါတီရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးစာစဥ္ျဖစ္တဲ့ တိုးတက္ေရးသတင္းလႊာ အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂) တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအား မိုက္ရိုင္းေစာ္ကားသည့္ အေရးအသားမ်ားေၾကာင့္ ေခၚယူသတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။

တိုးတက္ေရးသတင္းလႊာမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးရွင္ မာဃသစၥာ ဆိုသူမွ ၇ခိုင္ျပည္နယ္ ျပိဳကြဲခဲ့လွ်င္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တု႔ိ အေပၚ ေစာ္ကားေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ  ေဒါက္တာေအးေမာင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ RNDP ပါတီရဲ႕ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရးစာစဥ္သည္
(၁) ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ
(၂) တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္
(၃) နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒတို႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ်က္-

(က) ကမၻာ့လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္လွ်က္ရွိေသာ အစၥလာမ္သာသနာကို အသေရဖ်က္ ေစာ္ကားေရးသားျခင္း။
(ခ) အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႔၏ ပြဲေတာ္မ်ားကို ရႈံ႕ခ်ေစာ္ကား ေရးသားျခင္း။
(ဂ) အစၥလာမ္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားကို မလိုမုန္းထား ေရးသားျခင္း။
(ဃ) အစၥလာမ္႔၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားမွ ၀တ္ျပဳရန္ ေဆာ္ၾသဖိတ္ေခၚျခင္းကို တိရိစာၦန္ေအာ္သံႏွင့္ ခိုင္ႏိႈင္းေဖာ္ျပျခင္း။
(င) အစၥလာမ္၏ စြန္႔လႊတ္လွဴမႈဒါနအား အလြဲအဓိပၸါယ္ဖြင့္ ေစာ္ကားေရးသားျခင္း။
(စ) အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တိုင္း၇င္းသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးတို႔ကို ရုတ္ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေစာ္ကားေရးသားျခင္း။
(ဆ) အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ရာ ဖန္ဆင္းရွင္၏ နာမေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါအံဟူသည့္ ဆုေတာင္းေမတၱာစကား၏ သေကၤတကိုေဖၚျပလွ်က္ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ သမၼအာဇီ၀ျဖင့္ စီးပြားရွာသူ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား မလိုမုန္းထားေရးသားလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း။
(ဇ) ဘာသာသာသနာ ယုံၾကည္မႈမတူသူမ်ားႏွင့္ ထိမ္ျမားလက္ထပ္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် အတင္းအဓမၼ အစၥလာမ္ကို ယုံၾကည္ခိုင္းျခင္း မျပဳရန္၊ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် သာသနာအတြင္း အဓမၼသြတ္သြင္းျခင္း မျပဳရန္ အစၥလာမ္သာသနာက ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ တားျမစ္ထားျပီး ျဖစ္ပါလွ်က္ အစၥလာမ္ႏွင့္ မြတ္စလင္မ္တို႔ မဟုတ္မတရား စြတ္စြဲအသေရဖ်က္ျခင္း။
(စ်) ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ေရးပ်က္ျပား၍ တိုင္း၇င္းသား၊ နိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးနားၾကည္း ရန္မီးပြားကာ ျပည္ေထာင္စုၾကီး ျပိဳပ်က္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္က်က် လႈံ႔ေဆာ္ေရးသားလွ်က္ရွိျခင္း။
(ည) ဘာသာေရးခုတုန္းလုပ္ကာ နိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္သည့္ ေရးသားလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္း။
(ဋ) ကမာၻေပၚရိွ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူ အားလံုးကို တိရိစာၦန္ ႏွင့္ ခိုင္းႏိႈင္းျပီး ရိႈင္းျပစြာေရးသားထားျခင္း၊
ျဖစ္ေပသည္။

ယခုကဲ့သို႔ RNDP ရဲ႕ ကမာၻဘာသာၾကီးတခုအား ေျပာင္ေလွာင္ေရးသားမႈကို ေအာက္တြင္ပူးတြဲေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သတိေပးရံု တင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း

ပုဒ္မ ၆(ဃ) လူမ်ိဳးေရး (သို႔) ဘာသာေရး(သို႔) လူတစ္ဦးခ်င္း (သို႔) လူအမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ သိကၡာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိခိုက္ေစႏိုုင္သည့္ ေ၇းသားမႈ႕ ေဟာေျပာမႈ႕ (သို႔) စည္းရံုးမႈ႕မျပဳလုပ္ရ
(င) ဘာသာေ၇းကို ႏိုင္ငံေ၇းအတြက္ အလြဲသံုးစားမျပဳလုပ္ရ

ဟူေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို အဆိုပါ ဝန္ခံခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းသည့္ အထိ အေရးယူရမည္ဟု ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေပးစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု RNDP မွ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ကို သတိေပးရံုတင္ေပးခဲ့ပါသည္။  သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္း စံု   ႏွစ္ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီျပီး ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးတြင္ ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ တားဆီးရန္ အတြက္   ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တို႔မွ တိတိက်က် ဥေပေဒအတိုင္း အျမန္ဆံုးအေရးယူဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

img3

img_0001 img_0002

1
အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တို႔ကို ေစာ္ကားထားသည့္ RNDP ပါတီစာစဥ္ တိုးတက္ေရးသတင္းလႊာ အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)

2
အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တို႔ကို ေစာ္ကားထားသည့္ RNDP ပါတီစာစဥ္ တိုးတက္ေရးသတင္းလႊာ အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)

Related Posts

Advertisements
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s