ဥပေဒအသက္မရွိေသာ ၁၉၈၂ – ခုၿမန္မာနုိင္ငံ သားဥပေဒၿဖင္႔ ရုိဟင္ဂ်ာ ကိစၥဘယ္လုိေၿဖရွင္းမလဲ။

 ဥပေဒအသက္မရွိေသာ ၁၉၈၂ – ခုၿမန္မာနုိင္ငံ သားဥပေဒၿဖင္႔ ရုိဟင္ဂ်ာ ကိစၥဘယ္လုိေၿဖရွင္းမလဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿမန္မာနဳိင္ငံ၏ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတာ၀န္ယူထားသည္႔ အတြက္ေဒၚစုကုိသီးၿခားတာ၀န္ေပးသည္ၿဖစ္ေစ၊ မေပးသည္ၿဖစ္ေစ ေဒၚစု ၾကား၀င္ေၿပာၾကားေၿဖရွင္း ေပးဖုိ႔ တာ၀န္ ရွိသည္။ရခုိင္ၿပည္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားကုိ တိရစာၧန္လုိ္ သေဘာထားဆက္ဆံေနသည္မွာ လု႔အခြင႔္အေရးခ်ဳိးေဖါက္ခံရဆုံးၿဖစ္သည္။ဤအခ်က္ႏွင္႔ပါတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ (၁၉၃) နဳိင္င္ငံ ၊ၿမန္မာနဳိင္ငံ အပါ အ၀င္ အတည္ၿပဳလက္ခံထားသည္႔ အတြက္ၿငင္း ဖြယ္ရာမရွိပါ။

၂၀၁၂ ခု ဒီဇဘၤဘာ (၁၀)ရက္ေန႔ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းလ်ားလိတ္ ဟိုတယ္၌ ယေန႕က်င္းပေသာ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္း အနားတြင္ ျမန္မာ့ဒီမို ကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား ခ်က္မွာ –

လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ထူေထာင္ ခ်င္တယ္ဆိုရင္ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးဆက္ဆံနည္းကို က်မတို႕အားလုံး ေလ့လာသင္ယူရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္မွန္တဲ့ ေဆြးေႏြးဆက္ ဆံျခင္းဆိုတာ တစ္ဖက္သက္သေဘာ မဟုတ္ပဲ ၂ ဖက္အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံ ေရးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ပညာေရးဟာ အထူးအ ေရးၾကီး ေၾကာင္း၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကိုလဲ တပါ တည္း ျမႇင့္တင္ သြား ႏိုင္ေၾကာင္း – စသည္႔ အခ်က္ မ်ားကုိထည္႔သြင္းေၿပာၾကားခဲ႔သည္ကုိသတိၿပဳမိပါသည္။

      ထုိ႔ေၾကာင္႔လူ႔အခြင္အေရးကုိေၿဖရွင္းရာတြင္ေလာကပါလတရားကုိလည္းလက္ကုိင္ထားရမလုိ၊တရား ဥပေဒ ကုိလည္း စံေပတံအၿဖစ္အသုံးၿပဳရန္ လုိပါသည္။ ၿမန္မာနဳိင္ငံသား ဥပေဒသည္ ဥပေဒ ေဘာင္တြင္ အက်ဳံ႕မ ၀င္ေသာ ဥပေဒၿဖစ္သည္။ဥပေဒအသက္မရွိ၊ဘာသာၿခားမ်ားကုိ တစ္ဖက္သတ္ကုိဖိႏွိပ္ရန္ ရည္ရြယ္ ထား ေသာ ဥပေဒ ၿဖစ္၍ လူ႕အခြင္႔ေရးကုိခ်ဳိးေဖါက္မွဳကုိ အကာအကြယ္ေပးနဳိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

     ၿမန္မာနဳိင္မာနဳိင္ငံတြင္ ဒုိင္းနက္လူမ်ဳိးသည္ တုိင္းရင္းသား(၁၃၅) မ်ဳိးထဲတြင္ပါ၀င္သည္။သုိ႔ေသာ္ ဒုိင္းနက္ လူမ်ဳိး သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္က ၿပည္ထဲေရးရုံးမွ ထုတ္ေ၀ေသာ တုိင္းရင္းသား (၁၄၄)မ်ဳိးႏွင္႔နဳိင္ငံၿခားသား (၂၆) မ်ဳိး ေက်ညာ ခဲ႔စဥ္က ဒုိင္းနက္သည္ နဳိင္ငံၿခားသားစာရင္းတြင္ပါ၀င္သည္။တဖန္ ဒုိင္းနက္ ဘဂၤလားေဒရွ္နဳိင္ငံ တြင္ တုိင္းရင္းသား စာရင္း၀င္ၿဖစ္သည္။အလားတူ ဘရူ၀ါ(ခ) မရမာၾကီး လည္းဘဂၤလားေဒရွ္တြင္း တုိင္း ရင္း သား စာရငး္ၿဖစ္ သည္။ယေန႔ၿမန္မာနဳိင္ငံတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၿမန္မာနဳိင္ငံဆုိင္ရာ ဘဂၤလားေဒရွ္ ဆုိင္ ရာသံအမတ္ၾကီးသည ္ဒုိင္းနက္ လူမ်ဳိးၿဖစ္သည္။ အၿဖစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သူ သည္။

      သုိ႔ေသာ္ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိေသာ လူမ်ဳိးသည္ ဘဂၤလားေဒရွ္ဖြား မဟုတ္။ရခုိင္ၿပည္ဖြား တုိင္းရင္းသား၊ နဳိင္ငံသားၿဖစ္သည္။သမုိင္းအေထာက္အထားေပါင္းမ်ားစြာကုိ လည္းလႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ၿပ ထားၿပီးၿဖစ္ သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာအေပၚ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿပီး ဘဂ္ါလီစာရင္းအၿဖစ္အတင္းေရးသြင္းရန္ၾကဳိးပမ္းသည္မွာ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးေဖ်ာက္ပစ္ရန္အတင္းအဓမၼၾကဳိးစားၿခင္းၿဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသား (၁၃၅) မ်ဳိးထဲတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမရွိဟု ဘုရားစာကဲ႔သုိ႔ တတြတ္တြတ္ေရရြတ္ေနေသာ္လည္း ထုိနဳိင္ငံသား ဥပေဒသည္ ေဘာင္၀င္ေသာ ဥပေဒမဟုတ္ သည္ကုိ သတိၿပဳရန္လုိပါသည္။ၿမန္မာနဳိင္ငံသား ဥပေဒသည္ ဘုရားေဟာက်မ္းထဲက စာမဟုတ္။သိၾကားမင္းခ်ေပးေသာ ဥပေဒလည္းမဟုတ္။ အာဏာရွင္ အစုိးရက ဘာသာၿခားမ်ားကုိဖိႏွိပ္ရန္တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိႏွင္႔ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒၿဖစ္သည္။ ယခင္က တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး (၁၄၄) မ်ဳိး၊ (၁၄၃) မ်ဳိး ၊(၂၉)မ်ဳိး၊ မွ  ၁၃၅) မ်ဳိး ၿဖစ္လာခဲ႔သၿဖင္႔အတုိး အေလ်ာ႔ၿပဳလုပ္ နဳိင္ခဲ႔သလုိ ရုိဟင္ဂ်ာအတြက္လည္း  လူမ်ဳိး (၁) မ်ဳိးယခုအခါ ၿဖည္႔စြက္ေပါင္းထည္႔အခ်ိန္အခါ ေရာက္ရွိေန ပါသည္။ဘဂၤါလီ ဆုိေသာ အမည္နာမ သည္ မည္သည္႔က်မ္းတြင္မရွိေၾကာင္း၊စစ္အစုိးရက သာ အဓမၼ သတ္ မွတ္ေခၚေ၀ၚသည႔္ နာမည္တစ္ခုၿဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤါလီမဟုတ္ဘဲ ဘဂၤါလီ အမည္နာမသတ္မွတ္ၿခင္းကုိ ခါးခါး သီးသီး ၿငင္းဆုိရၿခင္းၿဖစ္ သည္။

အခ်ဳပ္ေၿပာရလွ်င္ ဒုိင္းနက္ ၊ဘရူ၀ါ ကုိမည္ကဲ႔သုိ႔တုိင္းရင္းသားအၿဖစ္ (၁၃၅) မ်ဳိးထဲတြင္ ထည္႔သြင္း သကဲ႔ သုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားကုိလည္း ထုိကဲ႔သုိ႔ထည္႔ သြင္းရန္ ၿဖစ္ေၾကာင္း အၾကံၿပဳပါသည္။

 ၁၉၈၂ ခု ၿမန္မာနဳိင္ငံသား ဥပေဒ ကုိ ေလ႔လာၾကည္႔လွ်င္

 ဥပေဒ တစ္ခုေရးဆြဲလွ်င္ ၎ ဥပေဒသည္ မည္ေန႔ရက္မွစ၍ အာဏာတည္ေစေၾကာင္း ၿပဌာန္းရန္လုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿမန္မာနဳိင္ငံ သားဥပေဒ ကုိ ေရးဆြဲ ခဲ႔ေသာ္လည္း၎ဥပေဒကုိ မည္သည္႔ေန႔ရက္အခ်ိန္မွ စ၍အာဏာ တည္ေစေၾကာင္း အတည္ၿပဳၿပဌာန္းထားၿခင္းမရွိ ခဲ႔ပါ။ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း (၈) ႏွစ္   ေက်ာ္ ၾကာၿပီး ေနာက္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္က စတင္အသုံးၿပဳခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ ၎ ဥပေဒသည္ အာဏာ တည္ ေၾကာင္း အတည္ၿပဳၿပ ဌာန္းၿခင္းမရွိ၍ Dead Law ၿဖစ္ေနသည္။ ၎ Dead Law ကုိ စစ္အစုိးရ အလုိက် အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ကုိ ႏွိပ္ကြပ္ေရးအတြက္ အသုံးခ်ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္း ၁၉၈၂ ခု နဳိင္ငံသား ဥပေဒ သည္ ဥပေဒအသက္ မရွိ Dead Law ၿဖစ္ေနၿခင္း ၊နဳိင္ငံတကာ ဥပေဒစံခ်ိန္စံညြန္းႏွင္႔ မကုိက္ညီၿခင္း၊ ၁၉၇၄ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒ ၊၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒႏွင္႔ဆန္႔ က်င္ေနၿခင္းေၾကာင္း ၎ ဥပေဒသည္ ဗုဒၵဘာသာၿမန္မာလူမ်ဳိးအက်ဳိးၿပဳသည္ဟု ဆုိၿပီး ဥပေဒကုိၿပင္ဆင္ၿပဌာန္းၿခင္းမၿပဳရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္မွတ္ တမ္းတင္ထား သည္ မွာ ဥပေဒႏွင္႔ဆန္႔က်င္ ၍ ၿပင္ဆင္ရန္ လုိပါသည္။ဤ အခ်က္ကုိ ထပ္မံစီစစ္ၾကည္႔လွ်င္-

လူမ်ိဳး (Ethnic Nationality) နွင့္ နိုင္ငံသား (Citizen) တို႕၏ ဆက္စပ္မႈ နွင့္ ကြားျခားမႈ သည္ သမိုင္း ေၾကာင္း ေနာက္ခံမွ စတင္ သည္။

၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၁) ၌ သဘာ၀ အေလွ်ာက္ နိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း နွင့္ နိုင္ငံသားျပဳခံရ၍ နိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း နွစ္ရပ္လံုးကို ျပဌာန္း ထားသည္။

သဘာ၀ အေလွ်ာက္ နိုင္ငံ သားျဖစ္ျခင္း  ပုဒ္မ (၁၁) (က)  ျမန္မာနိုင္ငံ တုိင္းရင္းသား တမ်ိဳးမ်ိဳး၏ မိဘနွစ္ပါး မွ ေမြးဖြားသူတိုင္းသည္ လည္းေကာင္း၊နိုင္ငံသားျပဳခံရ၍ နိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း

ပုဒ္မ (၁၁) (ဃ) —— ၁၉၄၂ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႕မွ အထက္ အျခားမဲ့ေသာ ဆယ္နွစ္အတြင္း ရွစ္နွစ္ ေအာက္ မယုတ္ေသာ ကာလ အဖို႔ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံတြင္ ပါ၀င္လတၱံ႔ေသာ အာဏာပိုင္နက္ အတြင္း၌ ေနထိုင္ခဲ့ ဘူးျပီးျဖစ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံအတြင္းတြင္ ထာ၀စဥ္ေနထိုင္ရန္ ၾကံရြယ္ခဲ့သည္ျဖစ္၍၊ ထို႕အျပင္ တရား ဥပေဒျဖင့္သတ္မွတ္ေသာ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ထိုသို႕သတ္မွတ္ေသာ နည္းလမ္းနွင့္ အညီ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံသား အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ထုတ္ ေဖၚ သူတိုင္း သည္ လည္းေကာင္း၊

၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အထက္ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို အေျခခံကာ သဘာ၀ အေလွ်ာက္ နိုင္ငံ သားျဖစ္ ျခင္း နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍  ၁၉၄၈ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံ သားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျပဌာန္း ထားသည္။

            ပုဒ္မ (၃)။    ။(၁) အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ အလို႕ငွာ “ျမန္မာနိုင္ငံ တိုင္းရင္းသား တမ်ိဳးမ်ိဳး” ဆိုသည္  မွာ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ ျမန္မာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ သို႕တည္း မဟုတ္ ရွမ္းလူမ်ိဳးကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၈၂၃ ခုနွစ္ (ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၁၈၅ ခုနွစ္) မတိုင္မီ ကာလမွစ၍ ျပည္ေထာင္စုတြင္ပါ၀င္ေသာ နယ္ေျမတခုခု၌ မိမိတို႕၏ပင္ရင္းတိုင္းျပည္ အျဖစ္ျဖင့္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို လည္းေကာင္း ဆိုလိုသည္။

၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အထက္ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို အေျခခံကာ နိုင္ငံသားျပဳခံရ၍ နိုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္း နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ၁၉၄၈ ခုနွစ္  ျပည္ေထာင္ စု ျမန္မာနိုင္ငံသားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေရး အက္ဥပေဒ တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျပဌာန္းထား သည္။

            ပုဒ္မ (၃)(ခ)။     ။ ၁၉၄၂ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕မွ အထက္ အျခားမဲ့ေသာ ကာလအတြင္း ဆယ္နွစ္ အတြင္း ရွစ္နွစ္ေအာက္ မယုတ္ေသာ ကာလ အဖို႕ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အာဏာပိုင္နက္ အတြင္း၌ ေနထိုင္ခဲ့ဘူးသူ ျဖစ္ျခင္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ စစ္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ ၁၉၇၄ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၆ အရ နိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ နိုင္ငံသားျပဳျခင္း၊ နိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းျခင္းတို ့နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း ၍ ဥပေဒ အတုိင္း ျဖစ္ေစရ မည္ဟု  ျပဌာန္းခဲ့သည္။ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ျပဌာန္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ သည့္ အဆင့္မွ ေလွ်ာက် သြားျပီး အာဏာပိုင္တို႕အလိုက် ဥပေဒျပဌာန္းက်င့္သံုးသည့္ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ သြားခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒ ကို ထုတ္ျပန္ကာ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ေခတ္မွစ၍ ေတာက္ ေလွ်ာက္က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ၁၉၄၈ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒ ကိုလည္း ေကာင္း၊ ၁၉၄၈ ခုနွစ္  ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံသားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေရး အက္ဥပေဒ ကိုလည္းေကာင္း ရုပ္ သိမ္း လိုက္သည္။

ဥပေဒ နွစ္ခုကို ဖ်က္ျပီး တခုတည္း ေပါင္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ေတြ ့ရသည္မွာ သဘာ၀ အေလွ်ာက္ နိုင္ငံ သားျဖစ္ျခင္း နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အနွစ္သာရအရ ေျပာင္းလဲ မသြားေသာ္လည္း ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒ တြင္ ေအာက္ပါ အားနည္းခ်က္ၾကီးမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

(၁) မူလ ဥပေဒေဟာင္းနွစ္ခုတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ တရားစီရင္ေရး၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကို ျဖဳတ္လိုက္ျပီး နိုင္ငံသား ကိစၥမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အစိုးရ၀န္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဗဟိုအဖြဲ႕တြင္သာ အဆံုးသတ္ေစ သည္။

(၂) မူလ ဥပေဒေဟာင္းတြင္ နိုင္ငံျခားသားတဦးဦးအား နိုင္ငံသားျပဳမႈ လက္မွတ္ကို ေလွ်ာက္ခြင့္ေပးထားျပီး သတ္မွတ္ ခ်က္ တရပ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္း သားဘာ သာစကား တမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျပာဆိုတတ္၇မည္ဟု ပါရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ျမန္မာ နိုင္ငံသားဥပေဒ တြင္မူ ၁၉၄၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔မတိုင္မီ နိုင္ငံ အတြင္း ေရာက္ရွိေနထိုင္သူနွင့္ ၄င္းတို႕မွ ေမြး ဖြားသည့္သားသမီးမ်ားကိုသာ ေလွ်ာက္ခြင့္ေပးသည္။

(၃) ဥပေဒသေဘာအရ ရွဳတ္ေထြးျခင္း၊ မျပည့္စံုျခင္း။

ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္႕ ဥပေဒေဟာင္းနွစ္ခုမွာကဲ့သို ့မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ျမန္မာ နိုင္ငံသားဥပေဒသည္ ရွဳတ္ေထြးျပီး သာမန္လူထုမ်ား မ်က္စိ လည္ေအာင္   ျပဌာန္းထားသည္။ ဤအခ်က္မွာ ဥပေဒကို လက္ေတြ႕ ေဖၚေဆာင္ေသာ အခါ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ မ်ား၏ လက္တြင္း သ႔ို က်ေရာက္ သည္။

လြတ္လပ္ေရးရစကရွိထားျပီးျဖစ္ေသာ ရွင္းလင္းသည့္ ဥပေဒနွစ္ခုကို ဖ်က္သိမ္းကာ ရွဳတ္ေထြးျပီး မျပည့္စံုေသာ ဥပေဒ ကို ျပဌာန္းခဲ့ျခင္း၊

သံုးသည့္ အေျခခံတြင္ အာဏာကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုင္တြယ္ သူ စစ္ အာဏာပိုင္မ်ားကသာ ၇လိုျခင္း၊ ရွင္းလင္းေသာ လည္ပတ္မႈျဖစ္စဥ္ မရွိျခင္း၊ တာ၀န္ခံမႈ မရွိျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္မႈ မရွိျခင္း၊ ျပည္သူလူထုတြင္ ေမးျမန္းပိုင္ခြင့္နွင့္ သတင္းအခ်က္ရယူပိုင္ခြင့္ကို ဥပေဒနွင့္ အညီက်င့္သံုးခြင့္ မရျခင္း၊ ဥပေဒျပသနာ သာမက ဥပေဒစိုး မိုးေရးျပသနာပါတည္ရွိျခင္း အစရွိသည္ တို႕ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၅ ကို ၾကည့္ပါ။

ပုဒ္မ ၃၄၅။    ။ ေအာက္ေဖၚျပပါ အရည္အခ်င္းတရပ္ရပ္နွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားသည္ နိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ ၾက သည္။

(က) ျမန္မာနိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားမိဘ နွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူ

(ခ) ဤဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းသည့္ေန႕တြင္ ဥပေဒအရ နိုင္ငံသား ျဖစ္ျပီးသူ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ အထက္ပါ ျပဌာန္းခ်က္အရ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ နိုင္ငံသားျပဳခံရ၍ နိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း ဟူသည့္ အနွစ္သာရသည္ ပ်က္သုဥ္းသြားခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုပါ တကယ္တန္း အတည္ျပဳက်င့္သံုးသြားမည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသား မိဘနွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူ မဟုတ္သူမ်ားသည္ မည္ သည့္အခါတြင္မွ် နိုင္ငံသား မျဖစ္နိုင္ေတာ့။ နိုင္ငံသားျပဳခံရ၍ နိုင္ငံ သားျဖစ္ျခင္း အေျခခံသည္ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာမူျဖစ္သည္။ တိုးတက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေသာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံၾကီးမ်ားတြင္လည္း ဤ မူကို လက္ခံ က်င့္သံုး လွ်က္ ရွိၾက သည္။ ယခုဤမူကို ဖ်က္လိုက္ျပီ။ သို႕ျဖစ္၍ နိုင္ငံသားျဖစ္နိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္း တေၾကာင္းသာ ရွိေတာ့သည္။ မိမိတို႕သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္ဟူသည္ကို လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမို၍ တင္ သြင္း ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚလာမည္။ ထိုသူတုိ႕ အား မူလကပင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အာဃာတ ရွိထားေသာ လူမ်ိဳး ကလည္း တန္ျပန္ဆန္႕က်င္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚလာမည္။ သို႕ျဖစ္၍ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား ေတာက္ ေလွ်ာက္ ဆက္ရွိေနမည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုၾကီးထြားလာရန္သာ ရွိသည္။

နိုင္ငံတကာဥပေဒကို လိုက္နာေဖၚေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္း။

   အေရးၾကီးေသာ ေနာက္ထပ္ဥပေဒျပသနာတခုမွာ မိမိနုိင္ငံအေနျဖင့္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုး ထားေသာ နိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လိုက္နာရ မည့္တာ၀န္ျဖစ္သည္။

 ဤသည္မွာ “လူ႕ အခြင့္အေရး ကေတာ့ လိုက္နာနိုင္ရင္ေကာင္းပါတယ္” ဟူ၍ ေျပာရံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့။ “လူ႕အခြင့္အေရးကို တဘက္ က စဥ္းစားေပါ့။ ကိုယ့္နိုင္ ငံရဲ႕ ထူးျခားတဲ့အေျခအေနလည္း ၾကည့္ရမယ္” ဟူ၍ ဆင္ေျခေပးျပီး မိမိတိုင္းျပည္က လက္မွတ္ ေရးထိုင္း အတည္ျပဳထားေသာ နိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို မလိုက္နာ၍မရ။ ျမန္မာနုိင္ငံ အေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္နွစ္ခုကိုသာ လက္မွတ္ ေရးထိုး အတည္ျပဳထားသည္။ တခုမွာ ကုလ သမဂၢ ကေလးအခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္တခုမွာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆန္မႈပေပ်ာက္ေရး ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ဤနွစ္ခုမွ်သာ ရွိေသာ နိုင္ငံတကာ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္တို ့ကို လိုက္နာဘို႕ မေဆာင္ရြက္လွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ နိုင္ငံတကာ အလယ္တြင္ မည္ကဲ့သို ့မ်က္နွာေမာ္ မည္နည္း။ စစ္အစိုးရဖန္တည္း ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္သည္ ဤစာခ်ဳပ္ မ်ားအား မည္ကဲ့သို ့လိုက္နာေဖၚေဆာင္ဘို ့လိုအပ္ေၾကာင္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ယခုအထိ မၾကား ရ ေသးပါ။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တတြတ္တြတ္ ရြတ္ေနသူမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မသိျခင္ေယာင္ေဆာင္ေနပါသနည္း။ စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမရွိလွ်င္ တိုင္းျပည္ မည္သည့္ အခါတြင္မွ် တကယ္တန္း တည္ျငိမ္နိုင္မည္ မဟုတ္သည္ကို အသိအမွတ္မျပဳၾက၍လား။

      ကေလးအခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လိုက္နာေၾကာင္း ျပသည့္ အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရက ၁၉၉၃ ခုနွစ္ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒကို ျပဌာန္းျပီး ပုဒ္မ ၃ (က) တြင္ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႕ရ သည္။

          ပုဒ္မ ၃ (က) ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ကြန္ဗင္းရွင္းပါ ကေလးသူ ငယ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ — ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္ မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အနက္တရပ္မွာ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ နွင့္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံ တကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပုဒ္မ ၂၄(၃) တြင္ ကေလးသူငယ္တိုင္းသည္ နိုင္ငံသားအျဖစ္ ရယူခြင့္ ရွိရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။

ကေလးအခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုဒ္ (ရ) (၂) တြင္ ကေလးသူငယ္ မ်ား နုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းျပည္မ်ားက ၄င္းတို႕၏ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားနွင့္ အညီ ေဖၚေဆာင္ ေပး ရမည္ဟု အတိအလင္း ျပဌာန္းထားသည္။ ဤသည္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ျပသသည့္အေန မ်ိဳးျဖင့္ စစ္အစိုးရ ၏ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျပဌာန္း ထားသည္။

ပုဒ္မ(၁၀) ကေလးသူငယ္တိုင္းသည္ နိုင္ငံသား ျဖစ္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ား နွင့္ အညီ ရရွိေစရမည္။

ကေလးသူငယ္ဥပေဒ အေနျဖင့္ တဘက္မွ အခြင့္အေရး ေပးထားသလိုလို ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း အျခားတဘက္မွ ျပန္ပိတ္ထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တည္ဆဲ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေအာက္တြင္ အၾကံဳး၀င္ မွသာရရွိမည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ တည္ဆဲျဖစ္ေသာ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒေအာက္ တြင္ နိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ မရၾကပါ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒေပၚလာျပိး ေနာက္ ပိုဆိုးသြားပါသည္။ သို ့ျဖစ္၍ ကုလသမဂၢ ကေလး အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ပါ ကေလး အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ခံစားေစရန္ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္က ျပဌာန္းလာခဲ႔ ေသာ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒ၊ ၁၉၉၃ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ နွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခ ံဥပေဒ တို႕ အား ျပင္ရန္ မုခ်လိုအပ္ပါသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ကာလ က ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဘာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ဘို ့လိုအပ္သလဲ။

နဳိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ ဘီဘီစီအင္တာဗ်ဴးတြင္

၁၉၈၈ ခုနွစ္မွစ၍ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို ့၀င္လာသူမ်ား မည္သည့္နွစ္တြင္ ဦးေရမည္မွ် ၀င္လာ သည္၊ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္း မွ ၀င္လာသည္၊ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ၀င္လာသည္၊ ထိုသူမ်ား အနက္ ယခု အခ်ိန္၌္ ဦးေရမည္မွ်သည္ နိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေနၾကျပီ။ ဧည့္နိုင္ငံသားနွင့္ နိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ တုိ႕၏ ဦးေရမွာ မည္မွ်ရွိသည္။ မည္သည့္ အဆင့္မွ မရသူဦးေရမွာ မည္မွ်ျဖစ္ျပီး ဘာေၾကာင့္ ဤသို ့မရရွိ ၿခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးဦးေရ စုစုေပါင္း မည္မွ် ရွိျပီး ကေလးအခြင့္အေရးအရနိုင္ငံ သားခံစားခြင့္ရျပီး သူေပါင္း မည္မွ်ရွိျပီ — အစရွိသျဖင့္ တနိုင္ငံလံုးသိ ေျဖၾကားရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ သို ့မွသာ လူထု တရပ္လံုးလိုက္ပါ စဥ္းစားနိုင္ျပီး ၀ိုင္း၀န္း အေျဖရွာနိုင္ၾကပါမည္။ အနာေဟာင္းမ်ားကို ေဖၚထုတ္ကုစားျခင္း မျပဳဘဲ အေပၚယံ ဆီမန္း ေလာက္မွ်ျဖင့္ ကုသေနလွ်င္ မိမိတို ့နိုင္ငံသည္ က်မၼာေရးေကာင္းမြန္သည့္ နိုင္ငံမည္သည့္အခါတြင္မွ် မျဖစ္နိုင္ ပါ။ ယဥ္ေက်းမႈတရပ္သဘြယ္ျဖစ္မသြားမီ အတိတ္ကို ဖံုးကြယ္ထား သည့္ လုပ္ဟန္အား ယခုကထဲက စတင္ တိုက္ဖ်က္ၾကဘို ့လိုပါျပီ။

ရိုဟင္ဂ်ာ ရခိုင္ အဓိကကရုဏ္းအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ သည့္ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြား၇န္ အၾကံျပဳပါသည္။

 (ဂ) ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ၀င္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈကို နိုင္ငံတကာက ရက္စြဲ အတိအက်ျဖင့္ ေထာက္ျပလာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္ၾကီး တစံုလံုးကို အစမွအဆံုး ေသခ်ာစြာ ေဖၚ ထုတ္ျပီး ေနာက္ကြယ္မွ ၾကိဳးကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အပါအ၀င္ ဦးေဆာင္က်ဴးလြန္ၾကသည့္ တရားခံအားလံုးကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္၊ မေရြးဘဲ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ေဖၚထုတ္ အေရးယူနိုင္ မွသာ ေနာင္သည္လိုအျဖစ္ဆိုးမိ်ဳးမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးနုိင္ပါမည္။

(ဃ) ျပီးခဲ့သည့္ နအဖ စစ္အစိုးရေအာက္၌ က်ဴးလြန္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိသည့္ ျပစ္မႈၾကီးမ်ား ကို ကုလ သမဂၢ က ဦးေဆာင္ျပီး စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးေစရန္ လႈပ္ရွား မႈၾကီးမွာ ၂၀၁၀ ခုနွစ္အထိ အရွိန္ ေကာင္းစြာရခဲ့ျပီး ေအာင္ျမင္ေတာ့မည့္အေနအထားေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ အတြင္း စစ္အစိုးရက နိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေပးသေယာင္နွင့္ လမ္းေၾကာင္း လႊဲနိုင္ခဲ့သျဖင့္ ယင္းလႈပ္ ရွားမႈမွာ ယာယီ တိမ္ျမွဳပ္သြားခဲ့သည္။ ယခုရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျပစ္မႈၾကီးမ်ား ထပ္မံ က်ဴးလြန္ ေနျပန္ပါျပီ။ နိုင္ငံတကာ လူ ့အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္း ၅၈ ဖြဲ႕က စုေပါင္း၍ ဤမႈခင္း ၾကီးအေပၚ နိုင္ငံတကာ အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာပါျပီ။ ဤ လႈပ္ရွားမႈကို လူထုတရပ္လံုး ေထာက္ ခံသင့္၊ ၀ိုင္း၀န္းေတာင္းဆိုသင့္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ နိုင္ငံတကာ အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဖၚထုတ္ ခြင့္မရပါက ေနာင္ အလားတူျပစ္မႈၾကီးမ်ား ထပ္မံၾကံဳေတြ ့ဦးမည္မွာ မလြဲပါ။

ဆက္ႏြယ္သည္႔ေဆာင္းပါး

ေဒၚစုေၿဖၾကားေပးပါ။ … NLD လဲစည္းေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤါလီ သုံးနဳန္းတာ ကုိကန္႔ကြက္ပါတယ္ .

ေဒၚစုေၿဖၾကားေပးပါ – (၂)။ NLD ပါတီ၀င္ကဒ္ၿပား၌ ရုိဟင္ဂ်ာ၊အစၥလာမ္ေရးထားၿပီးဘဂၤါလီဟု ဘာေၾကာင္းေခၚသလဲ …

ေဒၚစုေၿဖပါ- အပုိင္း(၃)၊ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္ ေၾကာင့္ ၾကမႈ မ်ား ကို အသိအမွတ္ ျပဳရမည္”ဟု ခြဲၿခားဆက္ဆံမွဳကုိကန္႔ကြက္ၿခင္း …

အၿခားေလ႔လာရန္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဗိုလ္သိန္းေဌး ခင္ဗ်ားက “႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းက အင္မတန္မွ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ (ဗိုလ္သိန္းေဌးဆိုတဲ့ လူ႔ဗာလ ဖတ္ရန္)

၁၇၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ရုိဟင္ဂ်ာ အမည္ႏွင္႔လူမ်ဳိးရွိေၾကာင္း Hot News ဂ်ာနယ္ကေခ်ပ …

News in Arakan, သမၼတဦးသိန္းစိန္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ကုိတတိယနဳိင္ငံပုိ႔မည္ဟုေၿပာ။…..

ယခင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္မကြယ္လြန္မီ ၿပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ အင္တာဗ်ဴး။…

(၂၉-၁၀-၂၀၁၂)ည(၇း၀၀)ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး တြင္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီးလွမင္း (က စ ထ၊ န ပ ခ၊ တ ပ ခ၊ န တ ခ) + ဦးလွေမာင္တင္(ဝန္ျကီးခ်ဳပ္) တို ့၏ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း …

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိဘဂၤါလီဟု သတ္မွတ္ရသည္႔အေၾကာင္းရင္း …

၁၄ ရာစုႏွင္႔ ၁၅ ရာစုကာလ က ရခုိင္ၿပည္သည္ သီးၿခားမြတ္ဆလင္ နဳိင္ငံအၿဖစ္ရွိခဲ႔ …

ရုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္းေ၀ဖန္သူေအးသိန္သုိ႔ၿပန္ၾကားၿခင္း

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျမန္မာျပည္က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားနဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ရဲ့ စိန္ေခၚမွဳ (ဘာသာျပန္)

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒသည္ – Hmuu Zaw

ရုိဟင္ဂ်ာဘယ္သူလဲအေသးစိတ္ သိရွိလိုသူမ်ားအတြက္လင္႔ကုိႏွိပ္၍ ဖတ္ပါ …

http://www.scribd.com/doc/102288133/New

AD ( ၁၈၂၃ ) ခုႏွစ္ မတုိင္မီကၿမန္မာနဳိင္ငံ၌ ပင္ရင္းနႈိင္ငံအၿဖစ္ ေနထုိင္ၾကခဲ႔ေသာမြတ္ဆလင္မ်ား

မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္မ်ားဟု ဒု-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွမင္းက ရခိုင္မ်ားအား ရည္ညႊန္း ေျပာ

ခုိး၀င္လာေသာဘဂၤါလီမ်ားရွိ /မရွိကုိစစ္ေဆးရာတြင္ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားအေပၚမွတ္တမ္းတင္ရာ၌ဘဂၤလီ လူမ်ိဳးဟု ေရးသားထားသျဖင့္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မရွိဘဲ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရ ….

ရခိုင္ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္

ဘဂၤါလီမ်ားကိုပါ သန္းေခါင္စာရင္း ထည့္ေကာက္သြားမည္ဟု ဦးခင္ရီ သံေခ်ာင္းမွန္မွန္ေခါက္ …

အေယာင္ေဆာင ္ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္သူလူထု စိတ္ဆင္းရဲ ဒုကၡၿဖစ္ေနရေၾကာင္း …

ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားသည္္နဳိင္ငံသားၿဖစ္ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္အသီးသီးသုိ႔ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔၍ စစ္ေဆးရန္တင္ၿပထားသည္႔စာတမ္း …….

လူနည္းစုမြတ္ဆလင္အေရးၿမန္မာသမၼတ၏ ကတိစကားကုိ ကုလသမၼဂၾကဳိဆုိ

Historical Document of Rohingya ၊ (ရုိဟင္ဂ်ာသမုိင္းအေထာက္အထားမ်ား)

ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ရခိုင္နယ္ရဲ႔ မူလဇစ္ျမစ္ လူမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း

အာရိယန္လူမ်ိဳးစုမွ ဆင္းသက္လာသူ လူမ်ိဳးစုစစ္စစ္ ရခိုင္လား ရိုဟင္ဂ်ာလား

Very Important ရခုိင္ၿပည္ရွိမြတ္ဆလင္မ်ားသည္သဘာဝအေလွ်ာက္ တုိင္းရင္းသား၊နဳိင္ငံသားၿဖစ ္ေၾကာင္း၊ၿပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ၿပသည္႔စာတမ္း …

ရခုိင္ၿပည္နယ္ စစ္ေတြအစုိးရကုိ ေနာက္မွ ၾကဳိးကုိင္ထား ေသာ အဖြဲ႔အစည္းရွိသည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး ေၿပာ …

လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက ရုိဟင္ဂ်ာ ေဝါဟာရ ရွိခဲ႔ေၾကာင္းသမုိင္းအေထာက္ အထားအရခုိင္လုံ ………..

ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ရခိုင္နယ္ရဲ႔ မူလဇစ္ျမစ္ လူမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း

ရခိုင္ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္

သမုိင္းကုိ လိမ္ခ်င္သူမ်ား ေနာက္ေၾကာင္းၿပန္ သတိရဖုိ႔ …

Advertisements
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s