ဇကိရ္တသျခင္း၏အခိ်ဳ႕ေသာအကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား

1:အရွင္ျမတ္အားေက်နပ္ႏွစ္သက္ေစေတာ္မူသည္
2:ရႈိင္သြာန္အားေဝးကြာေစသည္
3:ပူပင္ေသာကမ်ားကိုပေပ်ာက္ေစသည္
4:ႏွလုံးသားကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစသည္
5:မ်က္ႏွာႏွင့္ႏွလုံးသားကိုလင္းဝင္းေစသည္
6:ရိုဇီကိုသယ္ေဆာင္လာသည္
7:တသျခင္းျပဳသူအားအရွိန္အဝါရွိေစသည္
8:အရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးေစသည္
9:အသိတရား၏တံခါးေပါက္ကိုဖြင့္ေပးသည္ တသမႈမ်ားေလေလအသိတရားမ်ားေလေလ
10:မိမိသုချဖစ္ခိ်န္တြင္အရွင္အားသတိရတသလွ်င္မိမိဒုကၡျဖစ္ခိ်န္တြင္အရွင္ကသတိရမည္
11:အဇားဗ္မွေဝးကြာေစသည္
12:ႏႈတ္လွ်ာအားမေကာင္းေျပာဆိုျခင္းမ်ားမွတားစီးေပးသည္
13:ဇကိရ္၏ထိုင္ဝိုင္းသည္ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၏ထိုင္ဝိုင္းျဖစ္သည္
14:အျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ္ျငားလည္းအလြယ္ကူဆုံးျဖစ္သည္
15:တသျခင္းသည္အေကာင္းဆုံးေသာေက်းဇူးသိတက္ျခင္းျဖစ္သည္ တသမႈမရွိသူသည္အရွင္အားေက်းဇူးသိတက္သူမျဖစ္ႏိုင္ေပ
16:တသျခင္းသည္ႏွလုံးသား၏ေဆးျဖစ္ျပီးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသည္ေရာဂါျဖစ္သည္
17:တသျခင္းသည္ႏွလုံးသား၌ရွိေသာမာေက်ာမႈအားအရည္ေပ်ာ္သြားေစသည္
18:တသမႈျပဳသူသည္ဂ်ႏၷသ္သို႔ရယ္ေမာ၍ဝင္ေရာက္ရမည္
19:အခက္အခဲအေပါင္းအားလြယ္ကူေစသည္
20:ဂ်ႏၷသ္၌ရွိေသာအထပ္မ်ားသည္ဇကိရ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ေဆာက္တည္ျခင္းခံေနရသည္ ဇကိရ္ျပဳျခင္းအားရပ္လိုက္လွ်င္ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္လည္းေဆာက္တည္ျခင္းအားရပ္လိုက္ၾကသည္
21:တသမႈျပဳသူအတြက္ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတာင္းေပးေနၾကသည္
22:ေတာေတာင္ေရေျမတို႔သည္မိမိအေပၚ၌ရွိေသာဇကိရ္ျပဳလုပ္သူျဖင့္ဂုဏ္ယူၾကသည္
* တသျခင္းသည္ဒိုအာကိုကဗူးလ္ျဖစ္ေစသည္ *

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s