အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚအီမာန္ ယံုၾကည္ျခင္း

၁။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚ အီမာန္ ယံုၾကည္ျခင္း

အလႅာဟ္ ဆိုသည္မွာ မရွိမျဖစ္ ရွိရန္ လိုအပ္ေသာ အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ျဖစ္၏။ ဆိုလို သည္မွာ အရွင္ ကိုယ္ေတာ္ တိုင္ ေနရာတိုင္း အခ်ိန္ တိုင္းတြင္ ရွိေန ေတာ္မူ၏။ ေရွးကနဦးကပင္ ရွိေတာ္ မူ၍ အလႅာဟ္ ဆိုသည္မွာ မရွိမျဖစ္ ရွိရန္ လိုအပ္ေသာ အရွင္ျမတ္
၏ နာမေတာ္ ျဖစ္၏။ ဆိုလိုသည္မွာ အရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေနရာတိုင္း အခ်ိန္တိုင္း တြင္ ရွိေန ေတာ္မူ၏။ ေရွး ကနဦး ကပင္ ရွိေတာ္ မူ၍ ေနာင္ အၿမဲ တေစ ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအရွင္ျမတ္ ၏ အစအဆံုး
ကို ေတြးေတာ စဥ္းစား၍ မရပါ။

ထိုအရွင္ျမတ္ သည္ ေနရာ တစ္ေနရာ၊ အခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္၌ ပင္လွ်င္ မရွိဟူ၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို အရွင္ျမတ္မွအပ အျခား အရာမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ ခ်က္၌ မပါေပ။ ထိုအရွင္ ျမတ္တြင္ အျခား နာမဝိ ေသသန အေျမာက္ အျမား ရွိ၏။ ဥပမာ-ခါလစ္က္ (အရာခပ္သိမ္း ကို ဖန္ဆင္း ရွင္)၊ ရာဇစ္က္ (ရိကၡာ ေပးေသာ အရွင္)၊ ဟိုင္ယ္ယြန္ ထာဝရ အသက္ရွင္ လ်က္ရွိ ေသာအရွင္) စသည္ျဖင့္ အေရအတြက္ အတိ အက် ေဖာ္ျပ၍ မရေပ။

ဟဒီးစ္ေတာ္ တစ္ရပ္၌ ဂုဏ္ေတာ္ (၉၉)ပါး ဟူ၍ လာရွိၿပီး အျခားဟဒီးစ္ တစ္ရပ္၌ ၄င္း ဂုဏ္ေတာ္မ်ား အျပင္ အျခားေသာ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား လည္း လာရွိျပန္ ေသးသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ ်ား၌ လာရွိေသာ နာမေတာ္၊ ဂုဏ္ေတာ္ တို႔မ ွလြဲ၍ အျခား မိမိတို႔၏ အသိဥာဏ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ မည္သည့္ နာမေတာ္၊ ဂုဏ္ေတာ္ကိုမွ သံုးႏံႈးေခၚဆိုျခင္း လံုးဝ မပိုင္ပါ။

၄င္း နာမေတာ္ မ်ားသည္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ကိုက္ညီ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္ေစ၊ မကိုက္ညီ မျပည့္စံုသည္ ျဖစ္ေစ လံုးဝမပိုင္ေပ။ ဥပမာ- အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ကို “အာလင္မ္”(သိရွိေသာ အရွင္)ဟူ၍ ေခၚပိုင္၍ “အာကိလ္”(ဥာဏ္ရွင္) ဟူ၍ မေခၚပိုင္ေပ။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္၊ နာမ ဝိေသသန မ်ားမွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။

၁။ ဝဟဒသ္ (တစ္ဆူတည္းရွိျခင္း)၊ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ တစ္ပါးတည္းရွိသည္။ ထိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ဂုဏ္ရည္တူဟူ၍ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ မွ် မရွိ၊ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ သာလွ်င္ ခဝပ္ ခံထိုက္၏။ ထိုအရွင္ျမတ္မွအပ မည္သူမွ ခဝပ္မႈ မခံထိုက္ေပ။

၂။ ကဒီးမ္(ထာဝရအရွင္)၊ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ေရွးအစ ကပင္ ရွိေတာ္မူ၍ ေနာင္ အၿမဲတည္ရွိ ေနမည္ျဖစ္သည္။ ေရွးအလ်င္က ရွိျခင္းကို “အဇလီ”ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ေနာင္အၿမဲ တည္ရွိ ေနျခင္းကို “အဘဒီ” ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေခၚဆိုပါ သည္။ သို႔ပါ၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ “အဇလီ”ျဖစ္သကဲ့သို႔ “အဘဒီ” လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ကဒီးမ္ ဆိုေသာ အလို သေဘာမွာ ဤသည္ကို ဆိုလိုျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။

၃။ ဟယာသ္-အၿမဲ ထာဝရ ရွိေနျခင္း ကို ဆိုလို ေပသည္။

၄။ ကြဒ္ရသ္- စၾကဝဠာအား ဖန္ဆင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း၊ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ျခင္းႏွင့္ အရာ ခပ္သိမ္း အေပၚ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။

၅။ အိလ္မ္- ေသးငယ္ေသာ အရာဝတၴဳျဖစ္ေစ၊ ႀကီးမားေသာ အရာဝတၴဳျဖစ္ေစ ထိုအရွင္ျမတ္၏ သိျခင္းဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္၏ အျပင္၌ မရွိေခ်။ မည္သည့္ အရာမွ ထိုအရွင္ျမတ္၏ အိလ္မ္ႏွင့္ ဖံုးကြယ္ ေနသည္ ဟူ၍ မရွိပါ။ ထိုအရွင္ျမတ္ သည္ အရာဝတၴဳ တစ္ခု၏ မရွိခင္ အလ်င္ႏွင့္ ရွိၿပီးေနာက္ ပ်က္သုဥ္း သြားၿပီးလွ်င္ပင္ သိရွိ
ေတာ္မူ၏။ ၄င္းျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ စကား အားလံုးႏွင့္ ကိစၥရပ္ အားလံုးကို ေကာင္းစြာ သိရွိေတာ္မူသည္။

၆။ ေအရာဒအဟတ္က္-ဆိုလိုသည္မွာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ အရာဝတၴဳ တစ္ခုခုကို ျဖစ္ေပၚရန္ ရည္ရြယ္ပါက မိမိ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ဆႏၵအတိုင္း ၄င္းအား ဖန္ဆင္းေတာ္ မူ၍ ဖ်က္စီးရန္ လိုလွ်င္လည္း မိမိဆႏၵအတိုင္း၊ အလိုေတာ္အတိုင္း ဖ်က္စီးပစ္ေတာ္မူသည္။
အရွင္ျမတ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အမိန္႔ေပး၍ မရသကဲ့သို႔တားဆီးပိတ္ပင္၍လည္း မရပါ။

၇။ စမအ္ႏွင့္ ဗဆြရ္-ဆိုလိုသည္မွာ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ စကားအားလံုးကို ၾကား၍ အရာခပ္သိမ္းကို ျမင္ေတာ္မူသည္။ တိုးလြန္းေသာ အသံကိုပင္ ၾကား၍ ေသးငယ္ေသာအရာကိုပင္ ျမင္ေတာ္မူသည္။ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ၾကားျခင္း၊ ျမင္ျခင္းဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္တို႔၌ အနီးအေဝး၊ အလင္းအေမွာင္ဟူ၍ မျခားနားပါ။ အလင္းေရာင္၌
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႕သကဲ့သို႔ အေမွာင္ထု၌လည္း ျပတ္ျပတ္သားသား ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ အနီး၌ ေကာင္းစြာ ၾကားသကဲ့သို႔ အေဝး၌လည္း ေကာင္းစြာ ၾကားေပသည္။

၈။ ကလာမ္-အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အာယသ္ေတာ္ကို ဆိုလိုေပသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ စကားေတာ္အသံကို လူတို႔၏ဥာဏ္ႏွင့္ မေတြးႏိုင္ပါ။ ထိုအရွင္ျမတ္အတြက္ စကားေျပာဆိုရာ၌ႏႈတ္၊ လွ်ာ အစရွိေသာ အရာမ်ားကို လံုးဝ မလိုအပ္ေပ။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ မိမိ၏ အာယသ္ေတာ္မ်ားကိုမိမိ၏ ဗႏၵဟ္မ်ားသို႔ ပို႔ခ်ေပးေတာ္မူသည္။ ေကာင္းကင္က်က်မ္းႀကီး၊ က်မ္းငယ္အားလံုးသည္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ကလာမ္ေခၚ အာယသ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္သည္။

၉။ ခလ္က္၊ ၁၁။ သက္ဝီးန္-ဆိုလိုသည္မွာ အရာရာကို ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ တည္ရွိေစျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သာလွ်င္ မိုး၊ ေျမ၊ ၾကယ္၊ လ၊ ေန၊ လူသား၊ ဖရိရွ္သဟ္၊ ဂ်င္န္ အစရွိေသာ အရာခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္းထားသည္။ ထိုအရွင္ မဖန္ဆင္းခင္အလ်င္က အထက္ပါအရာဝတၴဳမ်ား လံုးဝမရွိပါ။ ထိုအရွင္သာလွ်င္ စၾကဝဠာအေပါင္းကို စိုးပိုင္ေတာ္မူ၏။

အထက္တင္ျပပါ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားအျပင္ အျခား ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားလည္း ရွိေသးေပသည္။ ဥပမာ-ရွင္ေစျခင္း၊ ေသေစျခင္း၊ သိကၡာေပးျခင္း၊ ေသးသိမ္ေစျခင္း အစရွိသျဖင့္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားသည္ အၿမဲထာဝရ ထိုအရွင္ျမတ္အတြက္ ထိုက္တန္ေပ သည္။ ၄င္းဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ပေပ်ာက္ေခ်ဖ်က္၍ လံုးဝ မရပါ။

ထိုအရွင္ျမတ္သည္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအရွင္ျမတ္၏ လုပ္ငန္းဟူသမွ်၌ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္မႈတစ္ခုခု အၿမဲရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္တြင္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ဟူ၍ အလ်င္းမရွိပါ။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္လူသားတို႔၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မွ လံုးဝ သန္႔စင္ေပသည္။ ထိုအရွင္သည္စားျခင္း၊ ေသာက္ျခင္း၊ အိပ္ျခင္း၊ ငိုက္ျခင္းတို႔မွ ကင္းေတာ္မူ၏။

ထိုအရွင္ျမတ္အား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကမွ် ေမြးျမဴျခင္းမဟုတ္၊ထိုအရွင္သည္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ေမြးဖြားေတာ္မမူေပ။ ထိုအရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌ အမိအဖ၊ သားသမီး၊ ဇနီး၊ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းဟူ၍ လံုးဝမရွိပါ။ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မည္သည့္အရာကိုမွ် မလိုအပ္ပါ။
ထိုအရွင္ျမတ္ထံမွ လူသားတို႔သည္ အရာခပ္သိမ္းကို လိုအပ္ေတာင္းခံၾကေပသည္။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မည္သည့္ဖန္ဆင္းခံႏွင့္မွ် မတူမအပ္စပ္ပါ။ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အရည္အခ်င္းအားလံုးသည္ ထိုအရွင္ျမတ္အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္တို႔၌ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လက္ေတာ္၊
ေျခေတာ္၊ အစရွိသည့္ ဖန္ဆင္းခံတို႔၏ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား သံုးစြဲထားပါသည္။ ၄င္းဂုဏ္ေတာ္မ်ား၏ အတိအက် ပံုသ႑ာန္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သာလွ်င္ အသိဆံုး ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးဖန္ဆင္းခံမ်ားႏွင့္ လံုးဝ မတူႏိုင္ေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ရန္ လိုအပ္ အေရးႀကီးပါသည္။

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s